Pomoc Pokrzywdzonym

Od 2009 roku Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS realizuje współfinansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej projekty mające na celu prowadzenie Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Również w tym roku, dzięki udzielonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, działalność ta jest kontynuowana zarówno w dotychczasowych jak i nowym lokalizacjach na terenie Województwa Małopolskiego.

Projekt ma na celu dalszą rozbudowę małopolskiego systemu wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin, skoncentrowanego na udzielaniu kompleksowej, interdyscyplinarnej pomocy.

Z pomocy świadczonej w ramach projektu skorzystać może każda osoba pokrzywdzona przestępstwem, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, rasę, wyznanie etc.

Podstawowymi zasadami świadczenia pomocy są: dostępność, bezpłatny charakter pomocy, profesjonalność, interdyscyplinarność oraz dyskrecja. Ponadto pomoc świadczona jest
w sposób profesjonalny, przy zaangażowaniu specjalistów o wieloletnim doświadczeniu, tak aby przyniosła osobom pokrzywdzonym wymierne korzyści.

Pomoc świadczona jest zarówno stacjonarnie jak i zdalnie (poprzez e-mail oraz telefon).

Priorytetem Ośrodka jest ochrona osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym pokrzywdzonych przemocą w rodzinie. Ponieważ działania podejmowane wobec osób pokrzywdzonych przestępstwem muszą mieć charakter skoordynowany i jak najbardziej kompleksowy, ośrodek współpracuje z innymi tego typu podmiotami na terenie całej Polski w ramach powołanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Działamy w 3 miejscowościach w Małopolsce!

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ GDZIE MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z POMOCY

Konto do darowizn: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie 96858900060000001113150001